Без категория

Новини от Сектора: ЕС цели нулеви емисии от сградния фонд до 2050г.

ЕС цели сградите в съюза да постигнат статут на сгради с нулеви емисии до 2050 г., като се отчитат местните климатични условия, качеството на вътрешната среда и икономическата ефективност.

Чрез преработена директива, ЕС си поставя амбициозни цели за нулеви емисии от сградите до 2050 г.

ЕС цели сградите в съюза да постигнат статут на сгради с нулеви емисии до 2050 г., като се отчитат местните климатични условия, качеството на вътрешната среда и икономическата ефективност.

В епоха, в която изменението на климата и енергийната ефективност са на преден план сред глобалните предизвикателства, Европейският съюз направи значителна крачка напред със законодателната си резолюция относно енергийните характеристики на сградите. На 12 март 2024 г. Европейският парламент прие преработена директива, целяща да промени сградния фонд на ЕС, като го направи по-енергийно ефективен и значително намали емисиите на парникови газове от сградите до 2050 г.

Пътят към сгради с нулеви емисии
В директивата се подчертава необходимостта сградите в ЕС да постигнат статут на сгради с нулеви емисии до 2050 г., като се отчитат местните климатични условия, качеството на вътрешната среда и икономическата ефективност. Тази амбициозна цел е в съответствие с по-широките цели на Парижкото споразумение и на Европейската зелена сделка, като бележи важна стъпка към едно устойчиво, зелено бъдеще.
Основни характеристики на директивата

Подобряване на енергийните характеристики: В директивата се очертават изискванията за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, включително за основен ремонт, жилищни и търговски имоти, както и въвеждането на минимални стандарти за енергийни характеристики.

Директивата насърчава подхода към емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл - от строителството до премахването на сградите

Подход, основан на жизнения цикъл: Признавайки въздействието на сградите отвъд тяхната експлоатационна фаза, директивата насърчава подхода към емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл – от строителството до премахването на сградите.

Слънчева енергия и интелигентни технологии: Директивата насърчава интегрирането на технологиите за слънчева енергия и въвеждането на интелигентни технологии в сградите с цел повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия.

 

Национални планове за саниране: Държавите членки са упълномощени да изготвят национални планове за обновяване на сгради, като се съсредоточат върху финансирането, наличието на квалифицирана работна ръка и определянето на национални цели за обновяване.

Саниране на сгради - енергийната ефективност на сградите през 2050 в Европейския съюз ще зависи и от този фактор.

Устойчива мобилност: Разпоредбите включват изисквания за пунктове за зареждане на електрически превозни средства и места за паркиране на велосипеди, които подпомагат прехода към по-екологични варианти на мобилност.

Интелигентна готовност и цифровизация: Директивата насърчава използването на цифрови технологии, като например системи за сградна автоматизация, и разработването на показател за интелигентна готовност за измерване на способността на сградата да се адаптира към нуждите на обитателите и да подобри цялостната си ефективност.

Финансови механизми и подкрепа: Помощи, предоставени от Комисията, която отчита финансовите предизвикателства, свързани с обновяването, директивата призовава за достъпни и прозрачни финансови механизми, стимули и консултантски услуги в подкрепа на енергийното обновяване.

Имайки предвид финансовите предизвикателства, свързани с обновяването, директивата призовава за достъпни и прозрачни финансови механизми, стимули и консултантски услуги в подкрепа на енергийното обновяване.

Призив за действие

Преработената “Директива за енергийните характеристики на сградите” представлява знаково решение на Европейския парламент, което определя курса към едно по-устойчиво и енергийно ефективно бъдеще. С всеобхватен подход, който включва внедряване на енергийно ефективни технологии в новото строителство, модернизиране на съществуващи сгради с цел подобряване на ефективността и инвестиране във възобновяеми енергийни източници, ЕС е готов да постигне значителен напредък в намаляването на въглеродния си отпечатък, насърчаването на възобновяемата енергия и постигането на целите си в областта на климата.

Докато се стремим към изпълнението на тези амбициозни цели, сътрудничеството между всички нива на правителството, промишлеността и обществото ще бъде от решаващо значение. Директивата не само е насочена към екологичните императиви на нашето време, но и предлага пътна карта за икономически растеж чрез създаване на работни места, насърчаване на социалното приобщаване и устойчивото развитие, което я прави ключов законодателен акт за бъдещето на Европейския съюз.

Амакс Газ е пионер в реализирането на енергийно ефективни, устойчиви решения за своите крайни и индустриални клиенти. Научете повече за нашите предложения тук.